Wiki

V tejto časti nájdete definície najdôležitejších pojmov, o ktorých sa píše v dokumentoch na našich stránkach, a odkazy na dôležité externé referenčné dokumenty.

Kliknutím na odkaz v zozname prejdete na tematickú časť:


Pojmy

Práva

PojemDefinícia
Ekonomické právaPráva, ktoré znamenajú sociálnu a ekonomickú bezpečnosť. Tieto práva sa týkajú vývoja, výroby a narábania s materiálnymi potrebami nutnými pre život. Príkladmi sú právo na potraviny, prístrešie a zdravotnú starostlivosť. Vo svete sa vedú polemiky o tom, či je povinnosťou štátu zabezpečovať naplnenie týchto práv.
Tieto práva sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Európskej sociálnej charte.
Environmentálne právaTieto práva spravidla popisujú práva jednotlivcov na život v bezpečnom, zdravom a ekologicky priaznivom životnom prostredí.
Niekedy sa medzi ne zaraďujú aj „práva“ samotného životného prostredia, napríklad práva zvierat, rastlín a celých ekosystémov na minimálne zásahy zo strany ľudskej spoločnosti.
Kolektívne právaPráva skupín chrániť svoje kolektívne záujmy, Niekedy sa o nich hovorí ako o „právach tretej generácie“. Tieto práva sú doplnkové k individuálnym právam.
Kultúrne právaPrávo chrániť si svoju kultúrnu identitu a právo primeraného kultúrneho rozvoja.
Ľudské právaPráva, ktoré všeobecne patria všetkým ľudským bytostiam. Ľudské práva sú nedeliteľné, nescudziteľné a všeobecne platné. Uznávajú rovnocennosť a dôstojnosť každého človeka.
Morálne právaPráva odvodené od všeobecných etických princípov, napríklad čestnosť a spravodlivosť.
Občianske právaKategória práv a slobôd, ktoré chránia jednotlivcov pred svojvoľnými akciami vládnych a verejných inštitúcií, a zabezpečujú jednotlivcom možnosť zúčastňovať sa občianskeho života bez diskriminácie a represálií.
Politické právaPráva jednotlivcov zúčastňovať sa na politickom živote svojej komunity a spoločnosti. Príkladom je právo voliť orgány verejnej správy.
Práva prvej generáciePráva, ktoré sa v 17. a 18. storočí začali všeobecne uznávať ako ľudské práva. Patria sem všetky občianske a politické práva, napríklad právo voliť, právo na život a slobodu pohybu, slobodu slova, náboženskú slobodu a slobodu zhromažďovania. Tieto práva sú zakotvené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach.
Tento pojem sa používa čoraz menej, aby sa nevytváral dojem hierarchie medzi jednotlivými generáciami práv.
Práva druhej generácieTieto práva sa začali presadzovať začiatkom 20. storočia a obsahujú hlavne ekonomické, sociálne a kultúrne práva, napríklad právo na primeranú životnú úroveň, zdravotnú starostlivosť, bývanie a vzdelanie. Tieto práva sú zakotvené v Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Tento pojem sa používa čoraz menej, aby sa nevytváral dojem hierarchie medzi jednotlivými generáciami práv.
Práva tretej generácieJe ťažké zaradiť ich medzi občiansko-politiccké alebo medzi sociálno-ekonomické práva. Vznikli v druhej polovici 20. storočia. Patria medzi ne právo na zdravé životné prostredie, právo na život v mieri, právo na rozvoj a právo na prírodné zdroje.
Právo na rozvojPrávo skupín rozvíjať sa kultúrnym, politickým a ekonomickým spôsobom tak, so that their human rights and fundamental freedoms can be fully and progressively realized. Toto právo je zakotvené v Deklarácii OSN o práve na rozvoj z roku 1986.
Prirodzené právaPráva, ktoré patria ľuďom len z toho dôvodu, že sú ľudskými bytosťami. Tieto práva sa tiež nazývajú nescudziteľné, lebo sa považujú za očividné a všeobecné a nemusia vyplývať zo zákonov, zvykov ani vierovyznania určitej kultúry alebo formy vlády.
Sociálne právaPráva nevyhnutné na úplnú účasť na živote spoločnosti. Tieto práva ľuďom zaručujú bezpečnosť pri spoločnom živote a vzdelávaní v rodinách, školách a iných inštitúciách. Sociálne práva sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Európskej sociálnej charte.
Štatutárne právaTieto práva sú zakotvené v zákonoch a je možné sa ich domáhať právnou cestou na súdoch. Ich obsahom sú aj ľudské práva, ktoré sa týkajú práva jednotlivcov v oblasti jurisdikcie, napríklad právo na spravodlivý súdny proces.
Zdroje: https://www.coe.int/en/web/compass/glossary; http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/tb1b/Section3/hrglossary.html

Koncepcie

(pripravuje sa)


Legislatíva

Ústava Slovenskej republiky (otvoriť)

Charta základných práv EÚ (otvoriť)

Medzinárodný dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (otvoriť)

Európska sociálna charta (otvoriť)

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (otvoriť)

Deklarácia OSN o práve na rozvoj (v angličtine – otvoriť)


Užitočné webové lokality

  • Národná rada Slovenskej republiky (prejsť)
  • Úrad vlády SR (prejsť)
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (prejsť)